“Bảo tồn và phát triển Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020” (Thứ Tư 07/03/2018 | 11:00 GMT+7)

VH-UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 296/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án “Bảo tồn và phát triển Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020”.

 Lễ hội văn hóa cồng chiêng là hoạt động truyền thống của đồng bào DTTS trong tỉnh

Theo đó, mục tiêu của đề án nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của các cấp chính quyền, cộng đồng và chủ nhân di sản văn hóa trong việc gìn giữ, bảo tồn, khai thác và phát huy có hiệu quả di sản văn hóa phi vật thể “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” theo cam kết của nước ta với UNESCO. Từng bước khôi phục các giá trị Không gian văn hóa cồng chiêng trong đời sống các DTTS Tây Nguyên ở Lâm Đồng, góp phần phát triển văn hóa - du lịch; tạo dựng cơ sở vững chắc xây dựng con người, văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phát triển bền vững; xây dựng thế hệ nghệ nhân trẻ làm lực lượng kế cận trong việc bảo tồn và phát huy di sản Không gian văn hóa cồng chiêng; khôi phục các hoạt động sinh hoạt văn hóa truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; góp phần làm phong phú các hình thức sinh hoạt văn hóa ở cơ sở, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân…

Đề án tập trung triển khai 05 nội dung cơ bản trong thời gian tới, đó là: tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về di sản Không gian văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng; đầu tư công tác bảo tồn và phát huy Không gian văn hóa cồng chiêng tại Lâm Đồng; Hoàn thiện cơ chế, chính sách trong công tác bảo tồn và phát triển Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên các dân tộc tỉnh Lâm Đồng và công tác đào tạo nguồn nhân lực.

UBND tỉnh cũng đã giao Sở VHTTDL chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan trong tỉnh và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện đề án này; kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai đề án trên địa bàn tỉnh…

Thanh Dương Hồng

 

Print
Tags: