“Khía cạnh giới và quyền của người lao động trong khuôn khổ các mục tiêu phát triển bền vững”

Author: SuperUser Account/03 Tháng Tám 2018/Categories: Gia Đình

Rate this article:
No rating

Các chuyên gia đã chia sẻ về những vấn đề liên quan đến Chương trình nghị sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SGDs); chống phân biệt đối xử tại nơi làm việc, tiếp cận dựa trên quyền có đáp ứng giới và các mục tiêu phát triển bền vững; bảo vệ lao động nữ nhằm mục tiêu bình đẳng giới trong pháp luật lao động Việt Nam; Tác động của công việc chăm sóc không lương tới sự tham gia thị trường lao động của phụ nữ; Đảm bảo quyền bình đẳng cho lao động nữ di cư từ nông thôn ra thành phố; Chính sách đối với lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi; Bất bình đẳng giới trong tuyển dụng lao động…

Có 2 vấn đề cần được đặc biệt nhấn mạnh trong Hội thảo này, đó là về vấn đề chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc và vấn đề khía cạnh giới và quyền của người lao động trong khuôn khổ các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

TUYẾT ANH

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x