Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới
 14. Media

Chính trị

17 Tháng Tám 2022

Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở là tạo động lực để phát triển

Thứ Năm 10/03/2022 | 16:45 GMT+7

VHO- Ngày 14.3, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động triển khai năm công tác 2022 với chủ đề “Xây dựng môi trường văn hoá cơ sở và công  tác tổ chức cán bộ”.

 Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên sẽ là nơi diễn ra Lễ phát động

Báo Văn Hoá có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở VHTT tỉnh Nghệ An về công tác chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này.

P.V: Thưa bà, Khu di tích Kim Liên được Bộ VHTTDL chọn làm nơi tổ chức Lễ phát động triển khai công tác năm 2022, vậy hiện công tác chuẩn bị cho sự kiện này được thực hiện như thế nào?

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh: Để hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, Nghệ An vinh dự được Bộ VHTTDL chọn là địa phương tổ chức Lễ phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ” trong toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Và đặc biệt hơn, sự kiện này được tổ chức tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí  và Nam Đàn cũng là một trong 4 huyện của cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thực hiện Đề án thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 17/QĐ-TTg. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc, thực sự là “nền tảng tinh thần”, “động lực phát triển”, và “soi đường cho quốc dân đi”.

Hiện công tác phối hợp chuẩn bị cho sự kiện đã cơ bản toàn tất từ nội dung, kịch bản chương trình và các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho sự kiện văn hóa đặc biệt này đảm bảo được diễn ra trang trọng, hiệu quả, thiết thực.

P.V: Bên cạnh Lễ phát động thì sẽ còn có những hoạt động nổi bật gì, thưa bà?

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh: Xác định xây dựng và phát triển đời sống văn hóa cơ sở, môi trường văn hóa lành mạnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của sự nghiệp phát triển văn hóa, xây dựng con người thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, thì ngoài việc công bố chủ đề công tác năm sẽ là các hoạt động hưởng ứng của tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước với một tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp văn hóa trong giai đoạn mới. Trong đó tập trung thực hiện đồng bộ, hướng mọi hoạt động về cơ sở, hỗ trợ cơ sở để không ngừng nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Chú trọng phát triển rộng rãi, có chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng, giữ vững và phát huy các danh hiệu văn hóa; rà soát, hoàn thiện các hương ước, quy ước gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống cộng đồng, phong tục tập quán, nghi lễ truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số; đầu tư phát triển nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống thiết chế văn hóa. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phù hợp với đặc điểm văn hóa các dân tộc, vùng miền. Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam.

 Trung tâm văn hoá xóm 6, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn sẽ là nơi Đoàn của Bộ VHTTDL tới tham quan

P.V: Nghệ An nói chung và Sở VHTT nói riêng đã chuẩn bị như thế nào trong việc hưởng ứng và hành động trong năm kế hoạch của Bộ?

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh: Có thể nói, phát triển văn hóa, xây dựng con người với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với phát huy giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hóa, giá trị của quốc gia - dân tộc là một trong những một trong những vấn đề trọng tâm, xuyên suốt trong đường lối lãnh đạo của Đảng. Nói đến văn hóa là nói đến bản sắc của một dân tộc, “Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất là dân tộc mất”. Điều đó được minh chứng qua các thời kỳ lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Nằm trong khu vực 6 tỉnh Bắc Trung bộ, Nghệ An có danh xưng đã gần một thiên niên kỷ. Trải qua nhiều thăng trầm, biến động của lịch sử, cùng với sự tiếp nhận, giao thoa văn hóa của các vùng miền đã bồi lắng một trầm tích văn hóa xứ Nghệ đậm đà bản sắc, kết tinh nhiều giá trị vật thể, phi vật thể độc đáo, tiêu biểu, có sức sống lâu bền. Là vùng “đất xấu, dân nghèo” nên con người Nghệ An chịu khó, chịu khổ nhưng không bao giờ đánh mất mình, luôn đoàn kết, hiếu học, trọng đạo lý và là “Vùng đất đã tác thành ra bao lớp hiền nhân”, đó cũng chính là sức mạnh mềm của văn hóa, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của Nghệ An.

Để hưởng ứng chủ đề và triển khai có trọng tâm nhiệm vụ công tác năm của Bộ VHTTDL, UBND tỉnh Nghệ An và Sở VHTT đã có Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện cho năm 2022 và những năm tiếp theo, gắn với việc cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Riêng năm 2022, Ngành sẽ tập trung tham mưu cho tỉnh thực hiện đồng bộ, có hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, từ xây dựng hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách đến tổ chức thực hiện hỗ trợ phát triển văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh trong xã hội, phát huy những giá trị tích cực về thuần phong, mỹ tục của gia đình và xã hội, truyền thống văn hóa tương thân, tương ái, đoàn kết, trọng nghĩa tình, trọng đạo lý, bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trong xây dựng nhân tố con người.

Tiếp tục đầu tư nguồn lực cùng với đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc, phát triển văn hóa cơ sở vùng đồng bào dân tộc gắn với thực hiện mục tiêu Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bên cạnh việc tập trung nâng cao đời sống văn hóa cơ sở, chú trọng việc rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy Ngành Văn hóa và Thể thao tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực. Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ phát triển văn hóa trong giai đoạn mới; đổi mới phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đảng ta đã nhấn mạnh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”.

Đặc biệt chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ làm công tác văn hóa, nghệ thuật; thực hiện chính sách đãi ngộ của tỉnh đối với đội ngũ văn nghệ sĩ để tôn vinh tài năng và cống hiến của họ cho sự phát triển văn hóa. Khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung cho sự nghiệp phát triển văn hóa tỉnh nhà.

Xin cảm ơn bà!

VŨ DƯƠNG (thực hiện)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Tám 2022»
T2T3T4T5T6T7CN
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18192021
22232425262728
2930311234

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2022 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top