Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới
 14. Media

Chính trị

13 Tháng Tám 2022

Truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 trên toàn quốc

Thứ Tư 22/06/2022 | 16:44 GMT+7

VHO- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 tại Quyết định số 729/QĐ-TTg.

Chương trình nhằm thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, hải đảo, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tạo sự đồng thuận, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế trong công cuộc bảo vệ biển, đảo và phát triển bền vững kinh tế biển

Quan điểm là thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, hải đảo, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tạo sự đồng thuận, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế trong công cuộc bảo vệ biển, đảo và phát triển bền vững kinh tế biển.

Bảo đảm hiệu quả công tác truyền thông, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, gắn với thực tiễn từng ngành, từng địa phương, vùng miền và từng thời điểm; đổi mới và đa dạng hóa nội dung, phương pháp truyền thông theo hướng đồng bộ và toàn diện, hiện đại, đa phương tiện, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo và phù hợp với từng đối tượng.

Huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác truyền thông về biển và đại dương: ngân sách nhà nước, xã hội hóa, hợp tác công- tư, hợp tác quốc tế; phát huy tối đa nội lực trong nước, của từng cơ quan, đơn vị và địa phương. Bố trí ngân sách nhà nước với tỉ lệ tăng dần theo khả năng của ngân sách nhà nước và yêu cầu, nhiệm vụ truyền thông về biển và đại dương. Tạo sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan liên quan; sự tham gia chủ động, tích cực của các tổ chức chính trị- xã hội, các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế trong công tác truyền thông về biển và đại dương.

Mục tiêu của Chương trình là đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, phát triển bền vững kinh tế biển cần được hiểu đúng, đầy đủ và toàn diện, từ đó củng cố niềm tin, sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị và người dân, thế hệ trẻ, doanh nghiệp, cộng đồng trong và ngoài nước đối với Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp bảo vệ biển, đảo Tổ quốc và phát triển kinh tế biển. Cán bộ các cấp phải hiểu sâu, nắm chắc chính sách, pháp luật về biển và hải đảo.

Thông tin, kiến thức về biển và đại dương cần được truyền tải thường xuyên, liên tục, chính xác và hấp dẫn đến từng nhóm đối tượng; nhận diện và bác bỏ thông tin sai lệch, quan điểm sai trái, xuyên tạc về biển và đại dương; học sinh, sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản; đại bộ phận người dân có hiểu biết về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển và đại dương đối với phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc, qua đó, động viên nhân dân tích cực, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ biển và đại dương.

Nội dung và hình thức truyền thông được đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa; sử dụng công nghệ truyền thông hiện đại, đa phương tiện, đa loại hình, đa ngôn ngữ (với các cơ quan báo chí đối ngoài); tạo sự tương tác hiệu quả giữa chủ thể và đối tượng được truyền thông, sự tham gia rộng rãi của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong nước và quốc tế; hình thành được ý thức trách nhiệm tham gia truyền thông về biển và đại dương của người dân, doanh nghiệp. Truyền được cảm hứng, niềm tự hào cho các tầng lớp nhân dân về biển, đảo quê hương. Công tác truyền thông về biển và đại dương được triển khai hiệu quả, toàn diện, chặt chẽ, bài bản và có tính đột phá từ Trung ương xuống đến từng xã, từng thôn, bản, ấp.

Bộ VHTTDL được giao chủ trì “Kế hoạch/dự án truyền thông phát triển bền vững du lịch và dịch vụ biển”

Chỉ tiêu cụ thể đặt ra là đến năm 2023, các bộ quản lý 6 ngành kinh tế biển được xác định trong Nghị quyết số 36-NQ/TW (du lịch và dịch vụ biển, kinh tế hàng hải, khai thác dầu khí và các tài nguyên khoáng sản biển khác, nuôi trồng và khai thác hải sản, công nghiệp ven biển, năng lương tái tạo và các ngành kinh tế biển mới); các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao, Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và xã hội, Tư pháp, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên và Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt các kế hoạch truyền thông về biển và đại dương với các chỉ tiêu cụ thể theo đặc thù truyền thông của cơ quan, địa phương đó.

Đến năm 2025, 100% các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, báo đối ngoại có chuyên trang, chuyên mục về biển và đại dương trên các sản phẩm thông tin của cơ quan; 100% các bộ, ngành có liên quan đến quản lý nhà nước về biển và hải đảo, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có chuyên mục về biển và đại dương trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

Hằng năm, các địa phương có biển cần tổ chức các hoạt động cụ thể hưởng ứng Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới và báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hằng năm, 100% phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, lãnh đạo cơ quan báo chí, những người làm công tác thông tin tuyên truyền về các vấn đề liên quan đến biển và đại dương tại các cơ quan báo chí, truyền thông, xuất bản ở trung ương và địa phương; cán bộ thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại được tập huấn cập nhật về hệ thống chính sách pháp luật kiến thức cơ bản về biển và đại dương.

Đến năm 2025 xây dựng được 1 thư viện cấp ngành về biển và đại dương; đến năm 2030, xây dựng được 1 bảo tàng chuyên đề về biển và đại dương.

Đến năm 2030, 100% các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, tư thục và quốc tế thực hiện hoạt động truyền thông về biển và đại dương tjoong qua việc lồng ghép nội dung liên quan vào một số môn học chính khóa, hoạt động ngoại khóa phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo.

Hằng năm, phấn đấu hươn 80% các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội các cấp, các tập đoàn kinh tế lớn của nhà nước tham gia hoạt động truyền thông về biển và đại dương.

Chương trình được thực hiện đến năm 2030 trong phạm vi toàn quốc; trong đó ưu tiên 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển; tại một số quốc gia có đông người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập; các quốc gia có quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam.

Nội dung chính bao gồm tập trung truyền thông chính sách và pháp luật có liên quan đến biển, hải đảo (gồm cả pháp luật quốc tế); vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển và đại dương; quyền và lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông; tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; phát triển bền vững kinh tế biển.

Đối tượng truyền thông là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ gtrang; người dân; doanh nghiệp; người Việt Nam ở nước ngoài; học sinh, sinh viên; người nước ngoài.

Vịnh Vĩnh Hy (Ninh Thuận)

Quyết định của Thủ tướng đặt ra 8 nhiệm vụ và giải pháp gồm có:

Đánh giá, rà soát, điều chỉnh và ban hành mới các chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch đề án, dự án truyền thông có liên quan đến biển và đại dương bảo đảm phù hợp với các Nghị quyết của Đảng và Chương trình này. Thực hiện đổi mới, đa dạng hóa hình thức và nội dung truyền thông về biển và đại dương. Tăng cường hợp tác và truyền thông quốc tế về biển và đại dương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về biển và đại dương. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông, huy động mọi nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp vào công tác truyền thông. Khen thưởng, động viên kịp thời các tổ chức cá nhân; ngăn chặn, xử lý kịp thời thông tin sai lệch. Tăng cường kiểm tra, giám sát và phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động truyền thông. Thực hiện theo danh mục một số đề án, dự án, nhiệm vụ nhằm triển khai thực hiện Chương trình nêu trong Phụ lục kèm theo Quyết định này. Ngoài ra, các cơ quan liên quan chủ động đề xuất, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu, tình hình thực tiễn và phù hợp với quy định hiện hành.

Về việc tổ chức thực hiện, Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 chỉ đạo toàn diện việc tổ chức triển khai Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030. Định kỳ trước ngày 15.12 hàng năm, các bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao nhiệm vụ tại Quyết định này gửi báo cáo kết quả thực hiện Chương trình về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong danh mục đề án, dự án, nhiệm vụ nhằm triển khai thực hiện Chương trình, Bộ VHTTDL được giao chủ trì “Dự án xây dựng Bảo tàng chuyên về biển và đại dương” và “Kế hoạch/dự án truyền thông phát triển bền vững du lịch và dịch vụ biển”.

NGUYỄN ANH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Tám 2022»
T2T3T4T5T6T7CN
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1314
15161718192021
22232425262728
2930311234

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2022 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top