Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới
 14. Media

Chính trị

01 Tháng Tư 2023

Bộ VHTTDL: Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân

Thứ Tư 28/12/2022 | 10:37 GMT+7

VHO- Ngày 27.12, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 3666/QĐ-Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”.

 

 Tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình

 Mục tiêu của Đề án nhằm quán triệt, triển khai, bảo đảm các điều kiện để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị được giao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận pháp luật. Đồng thời, triển khai có hiệu quả Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11.8.2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”.

Đề án yêu cầu xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian thực hiện và trách nhiệm, phân công trách nhiệm chủ trì, phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đề án bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực và hiệu quả; bảo đảm sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc/trực thuộc Bộ VHTTDL với các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc/ trực thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng lộ trình cụ thể bảo đảm các nhiệm vụ được thực hiện thống nhất, đồng bộ trong phạm vi quản lý của Bộ VHTTDL.

Về nội dung nhằm quán triệt, thông tin, truyền thông đầy đủ nội dung Đề án đến công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình bằng hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của pháp luật đối với đời sống xã hội; vận động, khuyến khích Nhân dân quan tâm, chủ động nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, chủ trì Đề án là các đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ; đơn vị phối hợp gồm Báo Văn Hóa, Trung tâm Công nghệ thông tin, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan. Thời gian thực hiện: Hằng năm, từ năm 2023 - 2030.

Về nội dung khảo sát, đánh giá nhu cầu, thực trạng thực hiện, sử dụng pháp luật của người dân; nghiên cứu, xây dựng, triển khai các mô hình, hình thức tiếp cận pháp luật phù hợp với từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ VHTTDL, đơn vị chủ trì là Vụ Pháp chế; đơn vị phối hợp là các đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan. Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch cụ thể, từ năm 2023 - 2030.

Về nội dung cung cấp, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng tìm hiểu, khai thác pháp luật bằng hình thức phù hợp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, đơn vị chủ trì là Vụ Pháp chế; đơn vị phối hợp: Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo Văn Hóa, các đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan. Thời gian thực hiện: Hằng năm, từ năm 2023 - 2030.

Về nội dung củng cố, nâng cao hiệu quả đường dây nóng và các kênh tiếp nhận, trả lời kiến nghị, phản ánh, giải đáp, tư vấn, hỗ trợ các vấn đề có liên quan đến việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin; đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan. Thời gian thực hiện: Hằng năm, từ năm 2023-2030.

Về nội dung kiện toàn đội ngũ nhân lực có kiến thức pháp luật, kỹ năng hỗ trợ thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý; xây dựng, triển khai các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình với từng đối tượng đặc thù, đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế; đơn vị phối hợp: Vụ Văn hóa dân tộc, các đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan. Thời gian thực hiện: Hằng năm, từ năm 2023 - 2030.

Về nội dung nghiên cứu, triển khai các giải pháp mới nhằm nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật, hỗ trợ thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình phù hợp với từng đối tượng đặc thù, đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế; đơn vị phối hợp: Vụ Văn hóa dân tộc, các đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan. Thời gian thực hiện: Hằng năm, từ năm 2023 - 2030.

Về nội dung tổ chức bình chọn, tôn vinh, khen thưởng người tốt, việc tốt trong xây dựng, bảo vệ, thực hiện pháp luật; thu hút, biểu dương các sáng kiến hữu ích trong hỗ trợ tiếp cận pháp luật và nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế; đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan. Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch cụ thể, từ năm 2023 - 2030.

Về nội dung kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc thi hành pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền công dân và trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc/ trực thuộc Bộ trong các hoạt động liên quan đến tiếp cận pháp luật của người dân, đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ; đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan. Thời gian thực hiện: Hằng năm, từ năm 2023-2030.

Về nội dung nâng cao năng lực, trách nhiệm của các đơn vị thuộc/ trực thuộc Bộ, đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ. Thời gian thực hiện: Hằng năm, từ năm 2023-2030. Nội dung thực hiện bao gồm: Nâng cao nhận thức, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao của các đơn vị có trách nhiệm thi hành pháp luật, tăng cường hoạt động tự giám sát, tự kiểm tra trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ; Rà soát, bảo đảm điều kiện, hướng dẫn, hỗ trợ người dân các thông tin pháp luật, thực hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, nhất là trách nhiệm giải trình và công khai, minh bạch các nội dung trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân; tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; trao đổi, đối thoại; thực hiện dân chủ ở cơ sở; Củng cố, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các đơn vị trong bảo đảm, hỗ trợ việc tiếp cận pháp luật, đặc biệt trong hoạt động giải quyết các công việc liên quan trực tiếp đến người dân, trọng tâm là xây dựng, triển khai các chương trình bồi dưỡng, tập huấn theo định kỳ và tổ chức hội thảo, tọa đàm, cuộc thi chuyên môn nghiệp vụ, chú trọng đội ngũ báo cáo viên pháp luật của đơn vị; Thực hiện đầy đủ trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật, tăng cường hiệu quả cung cấp thông tin theo yêu cầu; Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về trợ giúp pháp lý cho người dân.

Về tổ chức thực hiện, Đề án yêu cầu các đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Quyết định số 977/QĐ-TTg và Kế hoạch này đến các công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý. Căn cứ Quyết định số 977/QĐ-TTg và Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị thuộc/ trực thuộc Bộ: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn vị. Định kỳ ngày 30.11 hằng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này về Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Đề án cũng nêu rõ, Vụ Pháp chế là cơ quan đầu mối tổng hợp, đôn đốc các đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ triển khai thực hiện Kế hoạch này bảo đảm tiến độ, nội dung theo quy định. Đầu mối tổng hợp báo cáo của Bộ VHTTDL về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. 

 THANH BÌNH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Tư 2023»
T2T3T4T5T6T7CN
27
28
29
30
31
1
2
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2023 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top