Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới
 14. Media

Văn hóa

18 Tháng Tám 2022

Đẩy mạnh triển khai Chiến lược Văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2022-2026: Hội nhập quốc tế bằng văn hóa nhằm xây dựng sức mạnh tổng hợp quốc gia

Thứ Sáu 07/01/2022 | 10:39 GMT+7

LTS: Ngày 31.12.2021, Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 3586/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10.9.2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược Văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2022-2026, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác văn hóa đối ngoại của Việt Nam, đóng góp quan trọng vào việc nâng cao vị thế, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế.

Văn Hóa đã nhận được nhiều ý kiến chia sẻ những góc nhìn, quan điểm của các nhà quản lý và chuyên gia văn hóa giàu kinh nghiệm, sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số bài viết liên quan đến nội dung này.

Các đại biểu tham quan Nhà triển lãm Việt Nam tại Expo 2020 Dubai Ảnh Cục Hợp tác quốc tế

Trong thế giới toàn cầu hóa hiện nay, với xu thế chủ đạo là hòa bình, hợp tác cùng phát triển, văn hóa ngày càng giữ vai trò quan trọng. Để xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, chúng ta cần chủ động hội nhập quốc tế bằng/về văn hóa…

Hợp tác quốc tế bằng/về văn hóa được xác định là tổng thể các hoạt động ứng xử, giao lưu, hợp tác về văn hóa của dân tộc này với dân tộc khác, khu vực cộng đồng này với khu vực cộng đồng khác, nhằm giới thiệu những tinh hoa và giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, làm phong phú và lan tỏa giá trị văn hóa quốc gia, qua đó hỗ trợ tích cực cho các loại hình đối ngoại khác như chính trị, kinh tế…

Hợp tác quốc tế bằng/về văn hóa được thực hiện bởi mọi tầng lớp xã hội, trong đó Nhà nước đóng vai trò định hướng, hỗ trợ về cơ chế, chính sách và xây dựng thông điệp hình ảnh quốc gia nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, tạo điều kiện để văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng, tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia, nâng cao vị thế, uy tín trên trường quốc tế, đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong những năm qua, hoạt động hợp tác quốc tế bằng/về văn hóa của Việt Nam cơ bản bám sát, phục vụ tốt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, góp phần phát huy sức mạnh đối ngoại toàn diện của Việt Nam. Để hoạt động này góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế, Đảng và Nhà nước đã ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10.4.2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13.5.2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10.4.2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9.6.2014 của Hội nghị lần thứ chín BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 14.2.2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020; Kết luận số 16-KL/TW ngày 14.2.2012 của Bộ Chính trị khóa XI về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020; đặc biệt là Quyết định số 210/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, và một số văn bản khác.

Ngày 31.12.2021, Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 3586/QĐ- BVHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 25/ CT-TTg ngày 10.9.2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược Văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2022- 2026.

Nhờ những định hướng đúng đắn của Đảng và Nhà nước, giao lưu văn hóa với nước ngoài từng bước được mở rộng cùng với quá trình đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế, hoạt động giao lưu biểu diễn nghệ thuật và trao đổi sách báo, phim ảnh, triển lãm, nghiên cứu, đào tạo… giữa Việt Nam với thế giới ngày càng được đẩy mạnh. Nhiều hiệp định văn hóa với các nước và tổ chức quốc tế, các điều ước quốc tế song phương và đa phương về di sản văn hóa, về quyền tác giả và quyền liên quan đã được ký kết; nhiều dự án về hợp tác văn hóa được thực hiện có hiệu quả. Chúng ta có cơ hội tiếp xúc rộng rãi hơn với văn hóa thế giới, đồng thời giới thiệu tới họ những giá trị tốt đẹp, độc đáo của văn hóa Việt Nam. Nhiều hoạt động hợp tác, giao lưu văn hóa quốc tế trên quy mô lớn đã được tổ chức và tạo được ấn tượng tốt đẹp. Tăng cường sự hiện diện, tham gia và ảnh hưởng của Việt Nam tại các sự kiện có quy mô, chất lượng, uy tín nhất thế giới về văn hóa, như Triển lãm EXPO (EXPO Thượng Hải 2010, EXPO Hàn Quốc 2012, EXPO Milan 2015, EXPO Astana 2017, EXPO Dubai 2021). Các triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh quốc tế vào Việt Nam và các triển lãm của Việt Nam ra nước ngoài cũng đã làm tốt việc giới thiệu văn hóa, đất nước, con người để tăng sự hiểu biết lẫn nhau và quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và các nước.

Chủ động tham gia, thể hiện vai trò tích cực tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế về văn hóa, trong đó nổi bật có Tổ chức Giáo dục, Khoa học, Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), APEC, ASEAN… Quảng bá, giới thiệu đất nước, con người, văn hóa nghệ thuật Việt Nam thông qua hoạt động xúc tiến văn hóa, thể thao và du lịch ở khắp các châu lục; chú trọng xây dựng, phát triển các hình thức quảng bá trực tuyến như website, mạng xã hội, các ấn phẩm, vật phẩm (USB, sách, tài liệu, phim truyện và phim tài liệu đặc sắc...), chủ động làm việc với các đối tác nước ngoài như CNN, BBC, các sách, báo, tạp chí quốc tế để triển khai các chiến dịch giới thiệu về văn hóa và du lịch Việt Nam với thời lượng và quy mô lớn (1-3 tháng); đón các đoàn phóng viên, báo chí, truyền hình, điện ảnh vào để đưa tin, viết bài giới thiệu về Việt Nam... hoặc thông qua làm phim quảng bá trong nước và quốc tế, tổ chức thành công các hoạt động văn hóa đối ngoại, đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam giới thiệu ở nước ngoài trên diện rộng và trọng điểm tại những địa bàn truyền thống, hướng đến những địa bàn hiểu biết ít về Việt Nam, có hiệu quả thiết thực cho toàn ngành, góp phần quan trọng trong hoạt động ngoại giao của nước ta.

Các hoạt động văn hóa đối ngoại được tổ chức bằng hình thức các Tuần/Ngày Văn hóa Việt Nam, các Lễ hội văn hóa - du lịch ở nhiều nước trên thế giới, tạo được tiếng vang và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Tạo điều kiện thuận lợi để các nước, các tổ chức quốc tế giới thiệu văn hóa, du lịch và các hoạt động thi đấu thể thao tại Việt Nam. Phối hợp triển khai các Tuần Văn hóa/ những sự kiện văn hóa lớn của các nước tại Việt Nam. Tích cực hỗ trợ các địa phương giới thiệu, quảng bá văn hóa - nghệ thuật truyền thống đến với bạn bè quốc tế, như: Festival Huế, Festival Trà Thái Nguyên, giao lưu văn hóa các địa phương biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia, các chương trình Năm Du lịch quốc gia tại các địa phương...

Các Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài đã và đang triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia, chủ động quảng bá văn hóa, xúc tiến du lịch theo tinh thần tích cực hội nhập quốc tế và mở rộng quan hệ đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thực sự trở thành cầu nối trong quan hệ văn hóa đối ngoại và là điểm đến tin cậy của cộng đồng người Việt Nam ở xa Tổ quốc cũng như bạn bè quốc tế có nhu cầu tìm hiểu về đất nước, con người và truyền thống văn hóa nghệ thuật Việt Nam, góp phần tích cực vào thành công chung của ngoại giao Việt Nam trên con đường hội nhập và phát triển.

Chủ trương mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đa dạng hóa, đa phương hóa nhằm tiếp thu được nhiều tinh hoa, kinh nghiệm của nước ngoài, đã dẫn đến việc hợp tác giữa các cơ quan văn hóa Việt Nam với các trung tâm văn hóa nước ngoài như Viện Goethe (Goethe Institute), Trung tâm Văn hóa Pháp, Quỹ văn hóa Nhật Bản (The Japan Foundation) và Quỹ trao đổi phát triển văn hóa (CDEF) - Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội, Quỹ hỗ trợ Nghệ thuật Hội đồng Anh (British Council), góp phần thúc đẩy những dự án văn hóa, những thử nghiệm nghệ thuật ở mức độ sâu rộng. Nhiều dự án nghệ thuật đã khuyến khích được những sáng tạo mới của các cá nhân nghệ sĩ, thu hút sự quan tâm của giới trẻ và đưa ra cách nhìn mới về những vấn đề của cuộc sống đương đại.

Như vậy, hợp tác quốc tế chủ động, tích cực bằng/về văn hóa không chỉ giúp chúng ta quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, có thêm nguồn lực phát triển văn hóa, mà còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, giúp đất nước ta xây dựng và khẳng định “sức mạnh mềm” của dân tộc, tạo thuận lợi cho quá trình hội nhập quốc tế toàn diện. 

 PGS.TS BÙI HOÀI SƠN - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

 

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục theo ngày

«Tháng Tám 2022»
T2T3T4T5T6T7CN
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18192021
22232425262728
2930311234

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2022 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top