Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới
 14. Media

Văn hóa

28 Tháng Giêng 2023

Khai mạc Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”

Thứ Ba 29/11/2022 | 11:01 GMT+7

VHO- Sáng 29.11, Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” chính thức khai mạc tại Hà Nội theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với 3 điểm cầu: Hà Nội, Huế, TP.HCM. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Hội thảo Nguyễn Trọng Nghĩa dự và phát biểu định hướng Hội thảo.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Hội thảo Nguyễn Trọng Nghĩa dự và phát biểu định hướng Hội thảo

Hội thảo do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương; Bộ VHTTDL; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, hướng tới 80 ban hành Đề cương văn hóa.

Dự Hội thảo còn có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, UV UBTVQH, Chủ nhiệm UBVHGD của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Nguyên UV Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan; Nguyên UV BVH Trung ương Đảng, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận Trung ương GS.TS Tạ Ngọc Tấn; Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Hội thảo Trần Thanh Lâm; Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Phó trưởng ban tổ chức Hội thảo Tạ Quang Đông và các đại biểu từ các bộ, ban, ngành; Hội đồng lý luận Trung ương, Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến với 3 điểm cầu (Hà Nội, Huế, TP.HCM)

Tham dự điểm cầu Thừa Thiên Huế Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương, Phó Ban tuyên giáo Lê Hải Bình; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu. Điểm cầu TP.HCM có sự tham dự của Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy; Phó Bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu.

Đặc biệt, đến dự Hội thảo tại 3 điểm cầu có 500 đại biểu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia văn hóa hàng đầu đến từ các cơ quan quản lý, Viện nghiên cứu, Trường đại học, đại diện các cơ quan báo chí.

Phiên thảo luận thứ nhất với chủ đề: “Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”, do GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì, điều hành

Phát biểu khai mạc và định hướng Hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết: “Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã nhấn mạnh một trong những quan điểm chỉ đạo cốt lõi và xuyên suốt là: "Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nền văn hóa và con người Việt Nam... kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất". Để thực hiện quan điểm đó, Đại hội XIII đã xác định một trong các nhiệm vụ trọng yếu là xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Trong đó việc “Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới” có vai trò đặc biệt quan trọng”.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cách đây đúng 1 năm, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng đã nhấn mạnh: “Có thể nói, phát triển văn hóa là một trong những vấn đề trọng tâm, một nội dung nổi bật trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng... Để tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc, chúng ta cần tập trung thực hiện thật tốt một số nhiệm vụ trọng tâm”.

Toàn cảnh Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”

Trong 6 nhiệm vụ trọng tâm, ở nhiệm vụ trọng tâm thứ 2, Tổng Bí thư đã định hướng: “Xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hóa, giá trị của quốc gia - dân tộc; kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị truyền thống với giá trị thời đại: Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo. Những giá trị ấy được nuôi dưỡng bởi văn hóa gia đình Việt Nam với những giá trị cốt lõi: Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; được bồi đắp, phát triển bởi nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với hệ giá trị: Dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học; trên nền tảng của hệ giá trị quốc gia và cũng là mục tiêu phấn đấu cao cả của dân tộc ta: Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc”.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các diễn giả, đại biểu dự phân tích, làm rõ các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị và chuẩn mực con người Việt Nam và mối quan hệ biện chứng giữa các hệ giá trị đó. Trong đó, cần tập trung thảo luận về tính cấp thiết và những yêu cầu đặt ra đối với việc tập trung nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Xác định cơ sở lý luận, phương pháp luận và nội dung các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. 

Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Các nội dung, đặc điểm và những ảnh hưởng của các yếu tố (hoặc bối cảnh) quốc tế và quốc gia đến việc xây dựng các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Chỉ rõ vai trò của các chủ thể xây dựng các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đặc biệt, chúng ta cần đề xuất và luận giải các giải pháp nhằm giữ gìn, khai thác và phát triển các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

“Hội thảo sẽ góp phần tạo nên sự thống nhất, đồng thuận để có thể đề xuất cho Đảng và Nhà nước những cơ sở lý luận và thực tiễn giữ gìn, phát huy, xây dựng và phát triển các hệ giá trị Việt Nam; góp phần xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, phát triển đất nước nhanh và bền vững, hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Sau phiên khai mạc, Hội thảo được chia thành 2 phiên thảo luận: Phiên thảo luận thứ nhất với chủ đề: “Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”, do GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì, điều hành. Phiên thảo luận thứ hai với chủ đề: “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới”, do GS.TS. Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương chủ trì, điều hành.

Trong hai phiên thảo luận, các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa sẽ trao đổi, nghiên cứu, hướng đến xác định hệ giá trị quốc gia; hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Toàn cảnh Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”

Đồng thời, các đại biểu tập trung làm rõ các nội dung, nội hàm và thành tố cơ bản của hệ giá trị quốc gia; hệ giá trị văn hóa; hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; Xác định nội dung các giá trị cụ thể trong từng hệ giá trị; những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, trí thức và quần chúng nhân dân thực hiện trong việc sử dụng, giữ gìn, phát huy các hệ giá trị nhằm phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. Hội thảo cũng xác định các định hướng, quan điểm, giải pháp xây dựng các hệ giá trị và từng giá trị cụ thể, để thúc đẩy sự phát triển đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội thảo

Dưới sự điều hành của GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, phiên 1 với chủ đề “Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” các đại biểu tập trung thảo luận về: Tính cấp thiết và những yêu cầu  đặt ra đối với việc xây dựng, thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; Xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Về vấn đề xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam; Xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ trong giai đoạn mới: thực trạng và những vấn đề cần quan tâm; Xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam trong tình hình mới; Phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong vun  đắp giá trị gia đình Việt Nam; Giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Các tham luận được trình bày ở các đầu cầu gồm: Hệ giá trị gia đình Việt Nam - Những đóng góp từ truyền thống gia đình Huế (Thừa Thiên Huế); Xây dựng hệ chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay để đưa vào cuộc sống (TP.HCM).

 Triển lãm sách, tư liệu “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người Việt Nam”

Trong khuôn khổ Hội thảo, Thư viện Quốc gia (Bộ VHTTDL) đã tổ chức trưng bày, triển lãm sách, tư liệu chủ đề “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người Việt Nam”.

Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Hội thảo Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu tham quan triển lãm

Triển lãm có 4 nội dung. Phần 1: Xây dựng nền văn hóa Việt Nam dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học: Giới thiệu các tư liệu viết về sự lãnh đạo của Đảng xây dựng và phát triển văn hóa; Văn hóa trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế; Vai trò của việc phát triển văn hóa đối với sự phát triển của xã hội. Tiêu điểm của phần 1 là cuốn “Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo, bản in năm 1949. Năm 1943 Đề cương ra đời như ngọn đèn soi rọi cho sự nghiệp văn hóa cách mạng phát triển. 79 năm qua bản Đề cương vẫn giữ nguyên giá trị lịch sử và hiện thực sâu sắc, chỉ đạo tiến trình phát triển văn hóa ở nước ta hiện nay.

Phần 2: Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh: Giới thiệu các tư liệu viết về gia đình Việt Nam, văn hóa gia đình Việt Nam; Mối quan hệ giữa nhà nước, cộng đồng và gia đình ở nước ta hiện nay; Các giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam; Việc xây dựng văn hóa gia đình ở Việt Nam hiện nay; Các tài liệu quy định, luật, chỉ dẫn về hôn nhân và gia đình Việt Nam.

Các đại biểu tham quan triển lãm, trưng bày

Phần 3: Con người là chủ thể, giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển. Phần này trưng bày tư liệu viết về con người Việt Nam; Quá trình phát huy nhân tố con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay; Quyền con người và quyền công dân;  Mối quan hệ giữa văn hóa và con người Việt Nam hiện nay; Định hướng giá trị con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Phần 4: Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam trưng bày tư liệu viết về thành tựu trên tất cả các lĩnh vực: Văn hóa, xã hội, kinh tế, giáo dục, quốc phòng, đấu tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; Các hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập.

Với gần 500 tư liệu đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung. Triển lãm là dịp để các đại biểu dự Hội thảo và công chúng nhìn lại một cách tổng hợp về 4 hệ giá trị: Hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị con người, hệ giá trị quốc gia. Vai trò của từng hệ giá trị và mối quan hệ chặt chẽ, gắn liền giữa các mối quan hệ đối với sự phát triển của một đất nước.

THUÝ HÀ - THUỲ TRANG;  ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục theo ngày

«Tháng Giêng 2023»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2829
303112345

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2023 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top