Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Giải trí
 4. Du lịch
 5. Thể thao
 6. Gia đình
 7. Kinh tế
 8. Ẩm thực
 9. Đời sống
 10. Nhịp sống số
 11. Pháp luật
 12. Thế giới
 13. Tư vấn
 14. Media

Văn hóa

26 Tháng Sáu 2022

Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2022: Thực sự là môi trường văn hóa lành mạnh, có chiều sâu

Thứ Sáu 28/01/2022 | 14:53 GMT+7

VHO- Ngày 28.1.2022, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy, Ủy viên thường trực BCĐ Trung ương Phong trào TDĐKXDĐSVH đã ký ban hành văn bản số 334/KH-BCĐ về Kế hoạch Triển khai thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2022.

Kế hoạch được ban hành nhằm chỉ đạo, triển khai các giải pháp hiệu quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng để Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2022 thực sự là môi trường văn hóa lành mạnh, có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực; tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng, phát triển con người Việt Nam toàn diện; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, đảm bảo mọi thành viên cộng đồng được phát triển năng lực sáng tạo, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đảm bảo sự phát triển bền vững, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc.

Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; sự điều hành, quản lý của chính quyền, của BCD Phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp; sự phối hợp thường xuyên của cơ quan thành viên BCĐ.

Quán triệt nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, trong đó chú trọng việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trọng tâm là xây dựng con người có nhân cách, văn hóa. Gắn kết và phát huy vai trò của Phong trào TDĐKXDĐSVH với phát triển văn hóa nông thôn, nếp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội.

Tập trung xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, trong cộng đồng làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, gia đình. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa, trú trọng bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông đại chúng, trên mạng xã hội, kiên quyết đấu tranh với những hành vi phản văn hóa, lệch chuẩn về văn hóa.

Các nội dung thực hiện trong năm 2022 gồm: Lựa chọn các nội dung cụ thể của Phong trào TDĐKXDĐSVH để tập trung chỉ đạo. Chú trọng công tác xây dựng đời sống văn hóa, nhất là văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa giao thông... Tăng cường xây dựng các Chương trình phối hợp giữa các cơ quan thành viên để phát huy sức mạnh tổng hợp. Kịp thời biểu dương, khen thưởng gương điển hình người tốt, việc tốt; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Nâng cao chất lượng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Làng văn hóa”; “Tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa”; từng bước xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH tại các địa phương để kịp thời đề xuất, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, BCĐ Trung ương có giải pháp tháo gỡ.

Về tổ chức thực hiện, Bộ VHTTDL, cơ quan Thường trực BCĐ Trung ương Phong trào TDĐKXDĐSVH sẽ tham mưu đề xuất BCĐ Trung ương các giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Truyền thông về phát triển Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2022; các Chương trình phối hợp giữa các Bộ, ngành thành viên BCĐ Trung ương. Nghiên cứu một số nội dung trọng tâm đưa vào chương trình phối hợp thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, vận tải, trật tự an toàn xã hội, nông nghiệp nông thôn, môi trường… 

Bộ VHTTDL cũng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành thành viên BCĐ Trung ương kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH tại các địa phương theo Kế hoạch được phê duyệt. Tập huấn, nâng cao trình độ nghiệp vụ về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở cho cán bộ làm công tác văn hóa, BCĐ phong trào các cấp. Tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào TDĐKXDĐSVH. Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Phong trào báo cáo Thủ tướng Chính phủ và BCĐ Trung ương Phong trào TDĐKXDĐSVH theo quy định.

Kế hoạch nêu, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên BCĐ Trung ương; Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền vận động đến từng người dân, hộ gia đình, khu dân cư và toàn xã hội thực hiện hiệu quả phong trào TDĐKXDĐSVH gắn kết với các cuộc vận động, phong trào thi đua ở cơ sở; khơi dậy tiềm năng, phát huy các nguồn lực và vận động toàn dân tích cực tham gia thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng văn hóa giao thông, xây dựng cộng đồng dân cư xanh, sạch, đẹp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ VHTTDL và các đơn vị liên quan triển khai Chương trình phối hợp số 2862/CTPH-BVHTTDL-TLĐLĐVN ngày 13.10. 2021 về “Xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp công nhân ở các khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Hướng dẫn địa phương hồ sơ, thủ tục xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; phát huy hiệu quả các phong trào “Xanh -Sạch -Đẹp -An toàn vệ sinh lao động”, “Văn hóa - Thể thao”, “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cán bộ công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung tuyên truyền, giáo dục hành vi ứng xử văn hóa trong nhà trường, mạng xã hội; chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo nâng cao trách nhiệm vai trò của cán bộ quản lý, giáo viên trong quản lý học sinh, sinh viên; nghiên cứu giải pháp phòng ngừa bạo lực học đường, tăng cường giáo dục pháp luật về văn hóa giao thông.

Bộ Y tế đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hành vi ứng xử văn hóa, y đức của y bác sĩ, cán bộ y tế đối với người dân đến khám, chữa bệnh.

Bộ TT&TT chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến về thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH.

Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất, hướng dẫn địa phương sắp xếp kiện toàn Văn phòng Thường trực BCĐ Phong trào các cấp; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27.12.2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

Ủy ban Dân tộc vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi triển khai Phong trào TDĐKXDĐSVH bằng các hình thức, nội dung phù hợp với văn hóa vùng, miền, dân tộc; phát huy vai trò người có uy tín vận động đồng bào dân tộc thiểu số. 

Bộ Lao động, Thương binh và xã hội tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn hóa, đề xuất các giải pháp nhằm ngăn chặn, loại bỏ hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em.

Trung ương Đoàn TNCSHCM xây dựng Đề án “Giáo dục lý tưởng  cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng”;   tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tiền hôn nhân và tôn vinh, tuyên dương các gia đình trẻ tiêu biểu. Phối hợp với Ngành VHTTDL, chính quyền các địa phương xây dựng và duy trì hoạt động của các thiết chế văn hóa, các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.

Các Thành viên, cơ quan thành viên BCĐ Trung ương căn cứ vào Kế hoạch này quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được phân công; báo cáo kết quả thực hiện về Bộ VHTTDL trước ngày 30.11.2022 để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

BCĐ Phong trào các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2021-2026 và Kế hoạch này xây dựng nội dung triển khai thực hiện Phong trào phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Lựa chọn xây dựng các mô hình điểm, điển hình về văn hóa để nhân rộng, phổ biến, tuyên truyền.

THẢO PHƯƠNG

 

 

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục theo ngày

«Tháng Sáu 2022»
T2T3T4T5T6T7CN
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

VHO- Tối ngày 25.6, tại đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Nguyễn Thị Ngọc Châu (Tây Ninh) đã xuất sắc vượt qua 40 cô gái để đăng quang ngôi vị hoa hậu. Trước đó, Ngọc Châu là ứng viên được đánh giá cao và đặt nhiều kỳ vọng cho danh hiệu cao nhất. Ngôi vị Á hậu 2 thuộc về Huỳnh Phạm Thủy Tiên ̣(Đồng Tháp) và Á hậu 1 thuộc về Lê Thảo Nhi (TP.HCM).

Chi tiết
27282930123
45678910

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2022 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top