Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới
 14. Media

Chính trị

09 Tháng Tám 2022

Bộ VHTTDL và Ủy ban Dân tộc triển khai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025

Thứ Sáu 01/10/2021 | 17:30 GMT+7

VHO- Chiều 1.10, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL và Ủy ban Dân tộc  đã ký Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2025”.

Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tham dự và chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông và đại diện các Cục, Vụ liên quan.

Thiết thực, hiệu quả các hoạt động VHTTDL và gia đình vùng dân tộc thiểu số

Uỷ viên BCH Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị.

Dự thảo báo cáo Tổng kết Chương trình phối hợp giữa UBDT và Bộ VHTTDL giai đoạn 2017 đến nay chỉ rõ: Hai cơ quan đã phối hợp triển khai các hoạt động VHTTDL và gia đình vùng DTTS&MN đảm bảo kịp thời, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hai cơ quan đã chỉ đạo các Sở VHTTDL, Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố phối hợp; tham mưu, hướng dẫn các Sở, Ban, ngành và các tổ chức Đoàn thể, chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh, huyện, thị xã, phường và thôn, bản, triển khai thực hiện Chương trình, cũng như các chính sách dân tộc quy định tại Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14.01.2011 của Chính phủ về công tác dân tộc, Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10.9.2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc, giai đoạn 2016-2020.

Sau 04 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Bộ VHTTDL và UBDT đã được tiến hành thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Các đơn vị của hai cơ quan đã chủ động, tích cực trao đổi thông tin, tham dự các cuộc họp thảo luận, góp ý về những vấn đề liên quan giữa hai bên; chủ động phối hợp về nghiệp vụ, cử cán bộ tham gia xây dựng các dự án luật và các văn bản hướng dẫn thực thi chính sách. Đặc biệt, công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực VHTTDL vùng đồng bào DTTS; việc phối hợp tổ chức các ngày hội, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch và hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng DTTS; các hoạt động trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II; công tác phối hợp xây dựng, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 được quan tâm, triển khai có hiệu quả.

Phát huy kết quả đạt được, trong giai đoạn 2021-2025, hai cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả công tác phối hợp trong thực thi các nhiệm vụ chính trị, quản lý nhà nước đối với lĩnh vực VHTTDL và gia đình; công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc ở vùng đồng bào DTTS&MN; Phát huy tối đa nguồn lực, tiềm năng hiện có để đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch; bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp ở vùng đồng bào DTTS&MN trong thời kỳ hội nhập và phát triển; Phối hợp triển khai có hiệu quả Chương trình MTQG, trọng tâm là Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch”, các dự án, tiểu dự án do UBDT chủ trì và một số nhiệm vụ khác được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đánh giá cao sự quyết tâm và tinh thần trách nhiệm của các Vụ, đơn vị của Bộ VHTTDL và UBDT trong thời gian qua

Theo đó, UBDT giao Vụ Tuyên truyền; Bộ VHTTDL giao Vụ Văn hóa dân tộc là cơ quan thường trực, đầu mối chủ trì, tham mưu cho lãnh đạo hai cơ quan xây dựng kế hoạch; theo dõi, tổng hợp, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình phối hợp hàng năm, kịp thời bổ sung, sửa đổi phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Các cơ quan, đơn vị thuộc UBDT, Bộ VHTTDL; Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở VHTTDL căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Chương trình. Căn cứ điều kiện thực tiễn, xây dựng và ký kết các Chương trình phối hợp ở địa phương để triển khai thực hiện các nội dung về nâng cao hiệu quả hoạt động VHTTDL vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025; báo cáo kết quả thực hiện về Bộ VHTTDL và UBDT trước ngày 30.11 hằng năm.

Tại Hội nghị, các đại biểu thuộc hai cơ quan đã cùng trao đổi, thảo luận, đánh giá về kết quả triển khai Chương trình phối hợp trong thời gian qua. Đồng thời, thống nhất một số nội dung đưa vào Chương trình phối hợp, triển khai Dự án 6 thuộc Chương trình MTQG và các dự án do UBDT chủ trì; thống nhất nội dung thường xuyên trong phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

“Trong dòng chảy của văn hóa không có văn hóa thấp cao, văn hóa nhỏ bé"

Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, năm 2021 là năm mà các cấp, các ngành cụ thể hóa các chủ trương của Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII bằng các chương trình hành động cụ thể. Theo đó, Bộ VHTTDL và UBDT đã chủ động rà soát, xây dựng chương trình hành động của ngành mình theo hướng phát huy sức mạnh tổng hợp, phối hợp để nhân lên thế mạnh của mỗi bên nhằm làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn văn hóa.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng khẳng định: Kết quả đạt được trong Chương trình phối hợp hai cơ quan thời gian qua là rất đáng ghi nhận

Nhấn mạnh thông điệp “Nhìn lại để tiến xa hơn”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, việc nhìn lại những kết quả trong công tác phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian qua nhằm tìm ra giải pháp để thực hiện trong thời gian tới với một yêu cầu cao hơn, có trọng tâm, trọng điểm hơn. Theo Bộ trưởng, thời gian qua, trên tinh thần chủ động triển khai và có tính sáng tạo, Lãnh đạo của hai ngành đã bám sát chương trình phối hợp để tổ chức các nhóm nhiệm vụ mà hai bên có thế mạnh. Theo đó, cả hai cơ quan đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoàn thiện, bổ sung thiết chế, thể chế để làm tốt hơn nữa công tác dân tộc và chăm lo phát triển văn hóa ở đồng bào dân tộc.

Khẳng định “Trong dòng chảy của văn hóa không có văn hóa thấp cao, văn hóa nhỏ bé”, Bộ trưởng cho biết, Đảng, Nhà nước luôn trân quý, giữa gìn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa của cộng đồng dân tộc anh em theo hướng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thể hiện tính thống nhất trong đa dạng của 54 dân tộc. Theo Bộ trưởng, trong thời gian qua, cả hai ngành đã dày công, kiên nhẫn, bền bỉ và vượt khó để cụ thể hóa những quan điểm đó. Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, cả hai đơn vị đã góp phần sức lực của mình để cùng nhân dân thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng đó là xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế ở vùng đặc biệt khó khăn, rút ngắn khoảng cách giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và thành thị: “Nhân dân, đồng bào dân tộc chính là chủ thể để làm nên thắng lợi chương trình này, nếu không có chủ thể đó thì chương trình có hay đến mấy cũng chỉ tồn tại ở trụ sở của UBDT và Bộ VHTTDL”.

Nhấn mạnh về đặc điểm khó khăn của địa bàn triển khai các chương trình này đó là các vùng sâu vùng xa, vùng phên dậu của Tổ quốc, dân cư thưa thớt, giao thông khó khăn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, có những hoạt động chưa trở thành chiều sâu, có những mong muốn chưa trở thành hiện thực, hiệu quả mang lại chưa thực sự trở thành nền tảng, động lực. Từ đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị, việc ký kết chương trình phối hợp ngày hôm nay chỉ là chương trình khung, còn nội dung cụ thể sẽ được giao kế hoạch hằng năm cho các cơ quan chuyên môn của hai bên. Cách làm này sẽ giúp cả hai bên luôn cập nhập, bổ sung các nội dung phối hợp sát với thực tiễn trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay. Bộ trưởng cũng đề nghị, ngay sau khi triển khai chương trình phối hợp, Bộ VHTTDL và UBDT sẽ gửi văn bản về các sở VHTTDL và ban Dân tộc của các địa phương để triển khai hội nghị như ở cấp Trung ương.

Đưa ra quan điểm trong năm đầu khi triển khai các hoạt động cần yêu cầu phải có sản phẩm, không quá tham những việc khi viết lên rất hay nhưng làm lại không có hiệu quả, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng: “Cần tập trung triển khai có trọng tâm, trọng điểm, ví dụ, như vùng miền núi phía Bắc, miền Trung Tây Nguyên, Tây Nam Bộ thì cần chọn địa phương nào để triển khai, chúng ta làm diện rộng nhưng cũng phải có điểm nhấn để tổng kết”.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh ký kết Chương trình phối hợp, giai đoạn 2021-2025

Về hướng tiếp cận, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị các cơ quan chuyên môn của hai bên tham mưu cho Lãnh đạo Bộ theo nguyên tắc “Hỗ trợ cần câu chứ không phải xâu cá”, cụ thể là trao cho đồng bào những kiến thức, kỹ năng để họ chủ động xây dựng phát triển và bảo tồn văn hóa của dân tộc mình. Từ giá trị văn hóa đó gắn với phát triển du lịch cộng đồng, làm giàu ngay trên vùng đất quê hương của mình. 

Đồng tình với quan điểm của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh bày tỏ cảm ơn những đóng góp quan trọng của Bộ VHTTDL và của ngành Văn hóa cả nước trong việc chăm lo đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số. Khẳng định, bên cạnh kinh tế, du lịch thì văn hóa đa dạng chính là yếu tố rất quan trọng khi bạn bè 5 châu ấn tượng khi tới Việt Nam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh nhấn mạnh: “Ngành Văn hóa đã đóng góp không nhỏ trong việc thực hiện thành công các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác dân tộc thời gian qua”.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cũng thống nhất với các đề nghị của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng về việc ký chương trình khung sau đó sẽ có kế hoạch cụ thể hằng năm; ban hành văn bản để ngành văn hóa và cơ quan dân tộc tại địa phương có cơ sở để thực hiện hiệu quả hơn công tác này ở cơ sở.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL và Ủy ban Dân tộc cùng các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm 

Trước khi kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ VHTTDL và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2021-2025. Theo nội dung ký kết, đối với nhiệm vụ thường xuyên, Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc thực hiện 7 nhiệm vụ; Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ VHTTDL thực hiện 5 nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cả hai bên sẽ cùng phối hợp để xây dựng các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; văn bản, đề án, dự án, chương trình về công tác dân tộc, VHTTDL và gia đình…

Đối với việc triển khai Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với UBDT thực hiện 8 nhiệm vụ; UBDT chủ trì, phối hợp với Bộ VHTTDL thực hiện 7 nhiệm vụ.

Bài & ảnh: Thanh Vân 

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Tám 2022»
T2T3T4T5T6T7CN
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
"Liên kết sức mạnh du lịch Việt Nam" là sự kiện rất có ý nghĩa

"Liên kết sức mạnh du lịch Việt Nam" là sự kiện rất có ý nghĩa

VHO- Ngày 8.8, tại TP.HCM, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch TP.HCM phối hợp với Tổng cục Du lịch khai mạc diễn đàn “Liên kết sức mạnh du lịch Việt Nam” nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các chương trình liên kết và bàn giải pháp thu hút khách quốc tế đến Việt Nam nhiều hơn, khôi phục toàn diện du lịch Việt Nam sau dịch Covid-19.

Chi tiết
1011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2022 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top